Ubiegający się o przyjęcie lub jego opiekun prawny składa podanie do Dyrektora Domu Opieki. Przeciwwskazaniem dla pozytywnego zatwierdzenia wniosku są: choroba zakaźna bądź psychiczna stwarzająca zagrożenie dla otoczenia i wymagająca specjalnego traktowania oraz konieczność zastosowania aparatury podtrzymującej funkcje życiowe.

Do podania należy dołączyć:

  • Zaświadczenie Lekarskie Kandydata do Domu Opieki;
  • Kwestionariusz Osobowy Pensjonariusza;
  • formularz Zobowiązania o dopłatach do miesięcznych kosztów utrzymania w przypadku, gdy emerytura jest niższa niż wymagana minimalna kwota;
  • ksero ostatniej decyzji o wysokości świadczenia emerytalnego/rentowego lub ksero ostatniego odcinka emerytury/renty z aktualną wysokością świadczenia;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności (jeżeli takie zostało wydane);
  • sądowe oświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz postanowienie sądu o udzieleniu zezwolenia na umieszczenie w placówce (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych).

Wszystkie formularze dostępne są do wydruku bezpośrednio ze strony internetowej lub w kancelarii Domu Opieki. Na prośbę zainteresowanych mogą zostać przesłane pod wskazany adres.

FORMULARZE: