1. Administratorem danych osobowych potencjalnych Pracowników, Zleceniodawców i Rezydentów oraz formalnych Pracowników, Zleceniodawców i Rezydentów jest Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, ul. Kujawska 24, zwany dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe (uzyskane ustnie w siedzibie Administratora, telefonicznie, drogą mailową bądź korespondencyjnie), przetwarzane są przez Administratora w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego Pracowników, a także w celu przeprowadzenia procedury przyjęcia Rezydenta i wykonania zawartej umowy, a ponadto w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora takich, jak dochodzenie roszczeń.
  3. Dane zbierane są jedynie w adekwatnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych, które są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  4. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. W takiej sytuacji Administrator dba, aby podmiot przetwarzający spełniał wszystkie gwarancje, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Dane Pracowników, Zleceniodawców i Rezydentów mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
  7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia kontakt lub złożenie i realizację zlecenia. Administrator nie przetwarza danych w sposób automatyczny, nie profiluje. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
  10. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności można zgłaszać poprzez adres email domkchb@tlen.pl